Gå til hovedindhold

Ældrerådets bemærkninger til høring vedrørende Serviceniveau for Sundhed og Omsorg 2024

Ældrerådets bemærkninger til høring vedrørende Serviceniveau for Sundhed og Omsorg 2024

 • Læs op

Indhold

  Ældrerådet har tidligere (ultimo januar 2023) fremsendt bemærkninger til serviceniveauet for Sundhed og Omsorg og udkast til pjecen: ”Sammen om et bedre liv”. Vi bemærker, at processen omkring udformning af pjecen forløber som planlagt, og at den lovbestemte kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorgs område vil blive publiceret i pjecen. Denne samkøring af information til borgerne finder Ældrerådet meget hensigtsmæssig.

   

  På baggrund af budgetforliget 2024 er der indarbejdet væsentlige ændringer i pjecen og dertil har Ældrerådet følgende bemærkninger:

   

  Center for faldforebyggelse.

  Det er positivt med det nye afsnit under ”Forebyggelse og sundhed”. Alle kan henvende sig direkte, og der er angivet tlf.nr.

   

  Træning og rehabilitering.

  Der fokuseres på fællesskab, hvilket forebygger ensomhed. Samtidig er tiltaget medvirkende til at styrke Folkehusene.

   

  Nyt afsnit vedr. hjernerystelseskoordinator.

  To årlige informationsmøder med råd og vejledning til borgere fra 15 år og op, med fortsatte symptomer på hjernerystelse, er en god start på en forebyggende indsats.

   

  Kvikskranke for udlevering af særlige genbrugshjælpemidler.

  En kvikskranke til udlevering af rollator, badebænk, gangstativ, gribetang og toiletforhøjer effektiviserer behovet for hurtig indsats til den enkelte borger.

   

  Samarbejde mellem to magistrater (MSB og MSO) om tildeling af pleje og praktisk hjælp.

  Med vedtagelsen af samarbejdet mellem de to magistrater vil der åbnes for erfaringer med et tværmagistratsligt samarbejde. Det vil blive mere overskueligt for den enkelte borger, og det vil forhåbentligt også medvirke til, at serviceniveauet på pleje og praktisk hjælp kan planlægges kontinuerligt.

   

   

  Udvikling af kommunikation med og til borgere.

  Kommunikation via telefonopkald bør gives en høj prioritet. Det er én af målgruppens kompetencer, og da den virtuelle udvikling er i stærk vækst, er telefonisk kontakt mellem borger og kommune vejen frem til at udvikle den virtuelle kontakt.

   

  Effekter af budgetforliget 2023

  Sundhedsfondens 4 igangværende fast-track forsøg bør være en del af det fremtidige tilbud, forudsat at de har vist deres berettigelse. Ældrerådet opfordrer til, at det igangværende arbejde med værdifokuseret dataindsamling, tænkes ind i forsøgsevalueringen, og at det undersøges, om det kan medvirke til, at gøre borgere mere selvhjulpne.

   

  Fremtidens folkehuse.

  I folkehusene skabes grobund for fællesskaber, og de forebygger ensomhed. I vurder-ingen af hvilke folkehuse, der skal styrkes og udvikles og hvilke folkehuse, der måske skal anvendes til andre formål, gør Ældrerådet opmærksom på, at der i dette arbejde skal være en særlig interesse på de muligt modsatrettede forhold. F.eks. når cafe-driften inddrages som kriterie i det samlede billede med forskellige åbningstider, er det ikke gavnligt for lokalsamfundet. De stærkeste og udvalgte folkesteder bør etablere en billig busforbindelse til de svagere folkesteder i området, så alle kan være med. De udvalgte og stærkeste folkesteder bør ligge spredt i kommunen.

   

  Nødkald.

  Ældrerådet ser med tilfredshed på etableringen af en central enhed til besvarelse af nødkald.

   

  Virtuelle besøg som en del af serviceniveauet.

  Såfremt en borger vurderes egnet til at modtage virtuelle besøg, kan Ældrerådet støtte denne udvikling, da det i høj grad medvirker til borgernes selvhjulpenhed og derved medvirker til en rehabiliterende tilgang.

   

  Stigende antal ældre og sund aldring.

  Da behovet for pleje og omsorg for borgere på 80 år og opefter er stigende de næste 5 år med 28 %, er behovet for indsatser vedr. sund aldring i samme grad stigende. Derfor bør der fortsat være fokus på træning, rehabilitering, sund kost og fællesskaber.

   

  Ældrerådet ønsker at bemærke, at der under hvert afsnit i pjecen er ”Praktiske informationer”, det er meget borgervenligt, konkret og let-tilgængeligt.

   

  På baggrund af ovennævnte bemærkninger ønsker Ældrerådet fortsat at samarbejde om pjecen og uddybe med bidrag -  målrettet fremtidens ældre.

   

  Vh

  Jan Radzewicz                                      Carl Aksel Kragh Sørensen

  Formand for Ældrerådet                       Udvalgsformand for Sundhed&Omsorg

  Sidst opdateret: 12. december 2023