Gå til hovedindhold

Ældrerådets høringssvar på Støjplan 2024 – samt forslag fra RV og DD om bekæmpelse af vejstøj

Ældrerådets høringssvar på Støjplan 2024 – samt forslag fra RV og DD om bekæmpelse af vejstøj

 • Læs op

Indhold

  Støjplan 2024

  Ældrerådet skal til den fremlagte støjplan udtale følgende:

  Ældrerådet påskønner, at kortlægningen vedr. støj omfatter hele kommunen, – og ikke ”kun” den lovbestemte del. Det giver et noget mere nuanceret billede af støjbelastningen i kommunen, og dermed også hvor behovet for tiltag er størst, og hvor der først skal sættes ind.

  I 2015 var der godt 8.000 boliger, der havde en kritisk støjbelastning over 68 dB, og Ældre-rådet finder det bekymrende, at dette tal nu er steget til godt 11.000, idet et niveau over 68 dB er en belastning, som udover selve støjgener også kan medføre alvorlige sundheds-mæssige problemer.

  Hovedparten af de mest støjplagede boliger ligger indenfor det område, der er blevet kortlagt, og dermed burde indsatsen for at mindske støjen kunne målrettes specifikt og komme de mest støjplagede områder til gavn.

  Ydermere er knap 54.000 boliger belastet af støj i intervallet 58-68 dB, som ligger over grænseværdien 58 dB for nybyggeri, og Ældrerådet finder det bekymrende og kalder på mere handling, at ud af de 192.900 boliger, der er i Aarhus Kommune, har ca. 30 % en støjbelastning, som ligger over grænseværdien på 58 dB.

  Mere end 105.000 personer oplever støjgener over 58 dB ved deres bolig. Dette er en markant stigning i forhold til 2015, hvor der ”kun” var 65.000 personer, som havde støjgener over 58 dB.

   Der er ingen tvivl, om at desto ældre man bliver, desto mere tid tilbringes i og omkring egen bolig, og bor man i de meget støjbelastede områder, øges risikoen for at få alvorlige sundhedsproblemer og dermed også en forringet livskvalitet.

  Ældrerådet vil pege på, at det det er en mangel, at de sundhedsmæssige risici og de alvorlige sundhedsproblemer, som støj medfører, ikke er beskrevet i planen, og derfor heller ikke de forebyggende midler, der kunne tages i anvendelse.

  Generel nedsættelse af hastigheden på vejene er et godt værktøj til at mindske støj og CO2 udledning, men også trafiksikkerhedsmæssigt. En generel nedsættelse af hastigheden til f.eks. 40 km vil have stor indvirkning på støjniveauet. Ved 40 km`s grænse formindskes støjen fra dæk og vejbelægning betragteligt, og i og med at der kommer flere el-biler og el-busser, vil det virkelig have en stor effekt.

  Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at effekten af eldrevne biler/busser overhovedet ikke er nævnt i handlingsplanen.

  Allerede nu er en meget stor del af bybusserne blevet eldrevne, og 80 % forventes at være eldrevne inden udgange af 2024. Også salget af el-personbiler er steget markant. I 2023 var 36,1 % af de solgte personbiler eldrevne, mod 19.6 % i 2022.

  Det ville være relevant at få beregninger på, hvilken støjdæmpende effekt dette vil have/allerede har fået.

  Ældrerådet bifalder, at der lægges op til fortsat anvendelse af støjgunstige tyndlagsbelæg-ninger, på trods af at holdbarheden ikke er helt så god som ved ”almindelig” belægning. Og det er godt, at flere større veje bliver belagt med den støjsvage asfalt, i takt med at de eksisterende slidlag når deres levetid.

  Som noget nyt arbejdes der nu med Moderatorer – og det bliver interessant at følge, hvorvidt de ret markante støjreduktioner kan opnås.

  Ældrerådet finder, det er oplagt at ”høste” en reduktion i den oplevede støj på 6-10 dB ved beplantning, og det passer jo også fint med planerne om at gøre Aarhus kommune mere grøn.

  Om det også kan lade sig gøre at formindske den oplevede støj med op til 20 dB ved at skabe tillid til vejmyndigheden, er nok noget mere utopisk, - men det bliver interessant at følge de tiltag, der sættes i værk.

  Ældrerådet efterspørger den af Aarhus Letbane udarbejdede støjkortlægning og støjhandlingsplan, og det ville have været godt, dersom det kunne have været klar sammen med støjhandlingsplanen.

   

  Til forslag fra RV og DD om bekæmpelse af vejstøj skal Ældrerådet udtale følgende:

  Ældrerådet finder det udmærket at koble dette forslag sammen med handlingsplanen, og tallene taler deres tydelige sprog – at i takt med at Aarhus udbygges så øges vejstøjen, og endnu flere borgere er kommet tættere på støjende veje.

  Derfor er Ældrerådet enige med forslagsstillerne i, at ambitionsniveauet skal op, således at antallet af støjramte personer kan mindskes, således at vejstøj ikke er årsag til sundhedsproblemer og dermed forringet livskvalitet.

  Det er endvidere fint at få sat fokus på grænseværdierne, og på hvad Aarhus som kommune selv kan beslutte.

  Der er behov for en målrettet indsats – for at opnå målsætningen i kommuneplanen.

  Nemlig bl.a. at:

  • Støjgener minimeres, så alle borgere kan bo, arbejde og opholde sig i gode miljøer.
  • Fremtidige støjgener forebygges gennem arealplanlægning og anden planlægning, der tager størst muligt støjhensyn.
  • At der i fremtidige handlingsplaner medtænkes de sundhedsmæssige konsekvenser af vejstøj – og hvorledes disse kan minimeres.

   

  Jan Radzewicz

  Formand for Ældrerådet i Aarhus Kommune

  Sidst opdateret: 23. april 2024