Gå til hovedindhold
Høringssvar

Ældrerådets udtalelse til byrådsindstilling vedr. Boligplan 2023

Ældrerådet har modtaget byrådsindstilling vedr. Boligplan 2023 til udtalelse, og Ældrerådet skal på denne baggrund udtale følgende:

 • Læs op

Indhold

  Vedrørende indstillingens beslutningspunkt 2 finder Ældrerådet det fornuftigt, at der afsættes midler til forundersøgelser og analyser af boligprojekter, idet dette sætter MSO i stand til at være beredt, når der opstår behov for plejeboliger, set i lyset af en relativt stram boligplanlægning.

  Vedrørende beslutningspunkt 3 finder Ældrerådet det ligeledes fornuftigt, at afsætte midler til tomgangsleje ved ibrugtagning af nye plejeboligenheder, idet det må anses for uhensigtsmæssigt for en plejeboligenheds funktion og igangsætning (og desuden urealistisk), at der sker en total indflytning fra dag 1.

  Vedr. beslutningspunkt 4 har Ældrerådet ingen bemærkninger.

  For så vidt angår indstillingens beslutningspunkt 1 - Boligplan 2023 -  skal Ældrerådet indledende bemærke, at der er udført et stykke seriøst arbejde under den forudsætning, at Byrådet har vedtaget, hvordan princippet om sund aldring skal influere på plejeboligbehovet.

  Det fremtidige behov for plejeboliger er bestemt af 3 faktorer. Dels antallet af ældre i målgruppen, og det vil især sige 80+ årige, disses efterspørgsel, og det vil sige behov, og så endelig visitationskriterier, og det vil sige, hvor skrappe er betingelserne for at blive anvist en plejebolig, altså hvor svag og plejekrævende
  skal man være.

  Det er positivt, at vi bliver flere ældre, og det er positivt, hvis de ældre objektivt set har et mindre behov for en plejebolig, dvs. er sundere end de nuværende, altså at efterspørgselsprocenten falder. Men det synes for Ældrerådet en kende bekymrende, at den fremtidige plejeboligkapacitet udelukkende fastlægges med udgangspunkt i et scenarie, hvor man forventer, at plejeboligbehovet bliver mindre for hvert alderstrin, – ikke mindst på baggrund af, at Byrådet i forbindelse med budgetforliget i 2021 anførte, at der er indikationer på, at effekten af den sunde aldring kan blive aftagende, da flere leveår også kan føre til flere plejekrævende leveår.

  Ældrerådet savner således en plan B for det tilfælde, at antagelsen om effekten af sund aldring ikke viser sig at holde stik.

  En meget fleksibel og operationel tilgang til evt. nye plejeboligbyggerier kan selvfølgelig ses som en plan B, men Ældrerådet så gerne, at der var taget eksplicit stilling til handlinger, såfremt plan A og dens forudsætninger om effekten af sund aldring ikke holder stik.

  For Ældrerådet forudsætter, at manglende kapacitet ikke resulterer i strammere visitationskriterier.

  For så vidt angår ældreboliger har Ældrerådet tidligere tilsluttet sig salg af utidssvarende ældreboliger, men Ældrerådet vil ikke udelukke, at der kan være eller opstå et behov for nye og tidssvarende ældreboliger, og Ældrerådet finder, at dette hensigtsmæssigt kunne indtænkes i forbindelse med fremtidige plejeboliger, f.eks. som en fortsættelse af modellen for Generationernes Hus eller den model, der er skitseret i forbindelse med OK-fondens friplejehjem på Viby Bakke, således at en mere gradvis overgang til en egentlig plejebolig gøres mulig. Eller rene seniorbolig-fællesskaber el.lign., hvor kommunen giver en hjælpende hånd i opstartsfasen.

  Endelig kunne Ældrerådet ønske sig, at boligplanen beskæftigede sig med en grøn og bæredygtig strategi for nybyggeri, og modernisering af pleje- og ældreboliger.

  Vh.
  Jan Radzewicz
  Formand for Ældrerådet i Århus

  Sidst opdateret: 16. november 2023