Gå til hovedindhold
Høringssvar

Høring vedr budget for 2023

Høring vedr budget for 2023

 • Læs op

Indhold

  Ældrerådet har netop fået præsenteret partiernes forslag til budget 2023 på Sundheds- og Omsorgsområdet.

  Der er tale om mange gode og interessante forslag, som i mange tilfælde fokuserer på de lidt mere “bløde” emner, der bærer lidt præg af, at partierne har indstillet sig på, at der ikke er mange penge i spil ved de kommende budgetforhandlinger.

  Ældrerådet vil imidlertid gerne være meget konkret i sine ønsker til budget 2023.

  For det første vil Ældrerådet fortsat pege på behovet for, at budgettet følger med den demografiske udvikling. Dette er i øvrigt helt i overensstemmelse med de udmeldinger, der løbende er kommet fra regeringen, og som afspejler sig i kommuneaftalen mellem kommunerne og regeringen. Her er der taget hensyn til det demografiske træk, og dette bør også gå igen, når Byrådet fastlægger budgettet på sundheds- og omsorgsområdet.

  Ældrerådet ser det derfor som det vigtigste budgetønske af alle, at ældreområdet kompenseres fuldt og helt for flere ældre og handicappede. Dette betyder, at begrebet “sund aldring “ bør udgå som et budgetlægningsparameter, idet gevinsten ved sund aldring er opbrugt, og sund aldring ikke længere er en realitet. Ganske vist lever vi længere, men det er ikke uden sygdom og andre udgiftskrævende foranstaltninger. Dette alene betyder, at sundhed og omsorgsområde skal tilføres 30 mio. kr. pr. år fremover ud fra den nuværende befolkningsprognose, hvis det nuværende serviceniveau skal fastholdes.

  Hertil kommer en forøgelse af de midler, som Sundhed og Omsorg tilføres, når handicappede borgere ved 67 års alderen overgår fra Sociale Forhold og Beskæftigelse til Sundhed og Omsorg. Her kan der ikke foretages en revisitering, og Sundhed og Omsorg må derfor fortsat finansiere den service, som de pågældende borgere er blevet tildelt i MSB.

  Der er tale om et efterslæb i denne regulering på ca 60 mio kr, og dette vil være steget til ca. 85 mio kr i 2025-26, hvis modellen for budgetregulering på dette område ikke reguleres.

  Det siger sig selv, at såfremt der fortsat vil være tale om en så udfordrende budgetregulering, så vil det generelle serviceniveau i Sundhed og Omsorg konstant udtyndes til et stadigt mere og mere mærkbart ringere niveau.

  Udover dette overordnede budgetreguleringsproblem, så har Sundhed og Omsorg nogle iøjnefaldende udfordringer vedr. rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, hvilket indebærer en ganske betydelig udgift til vikarer.

  Fastholdelse og rekruttering af personale er derfor et væsentligt fokuspunkt for Ældrerådet, og Ældrerådet kan kun anbefale, at der fortsat arbejdes ihærdigt med denne opgave, ligesom man skal pege på, at velfærdsteknologi kan indgå i bestræbelserne på at imødegå personalemangel, selv om der naturligvis er grænser for i hvilket omfang, vi kan “automatisere” ældreplejen. Men Ældrerådet skal dog pege på en flig, ved at henvise til forslaget om at fjerne eller lette visitationen til hjælpemidler.

  Ældrerådet skal endvidere foreslå, at man ser nøjere på, hvad det er, der gør ansættelse i vikarbureauer så tiltrækkende. Er det løn, tidsfleksibilitet, mindre påvirkning af evt dårligt arbejdsmiljø, eller en kombination af mange forhold, som Sundhed og Omsorg måske kan kopiere.

  Endelig skal Ældrerådet fremhæve de budgetforslag, der retter lyset mod mental sundhed og ensomhed. Her er der givetvis gevinster at hente. Lykke og glæde hos de pågældende borgere, vel sagtens et længere liv, gladere personale og måske også en økonomisk gevinst.

  Venlig hilsen Jan Radzewicz

  formand for Ældrerådet i Aarhus kommune

  Sidst opdateret: 16. november 2023