Gå til hovedindhold
Høringssvar

Udtalelse: ”Tomgangsleje i Sundhed og Omsorg”

Udtalelse: ”Tomgangsleje i Sundhed og Omsorg”

 • Læs op

Indhold

  Ældrerådet skal til behandlingen af problemet med tomgangsleje i Sundhed og Omsorgs boligmasse udtale følgende:

  Ældrerådet finder det naturligvis beklageligt, at der pt. er et lidt stort huslejetab som følge af ikke-udlejede ældreboliger - primært i Generationernes Hus. Og Ældrerådet finder det væsentligt, at der til stadighed foregår en god boligplanlægning, således at mange tomme boliger ikke er et konstant problem, samtidig med at der er det nødvendige og tilstrækkelige antal boliger til de forskellige formål.

  Man må imidlertid nok se i øjnene, at der altid vil være et større huslejetab vedr. ældre- og plejeboliger end for almindelige boliger, idet der ikke er tale om et frit marked, men et marked pålagt restriktioner (visitationskriterier) ligesom der ikke er tale om et marked uden økonomiske støtteordninger mv.

  Ligeledes må man forvente, at Generationernes Hus og dets koncept vil have en langsommere indpasning i borgernes forventninger og boligønsker, for så vidt angår tankerne om fællesskaber og ændringer i skellet mellem ”egen” bolig og fællesarealer, og bopæl længere væk fra hidtidig bosætning.

  Udlejning af boliger i Generationernes Hus vil således kræve længere tid samt en særlig indsats og måske en særlig incitamentsstruktur, men Ældrerådet finder det ikke hensigtsmæssigt at pålægge Sundhed og Omsorg at bære den økonomiske byrde ved tomgangslejen, idet der her sker en overvæltning af huslejetabet på pleje- og omsorgsområdet, hvilket ikke i sig selv giver et incitament til at få

  boligerne lejet ud, udover det incitament som personalet i Sundhed og Omsorg må formodes allerede at have til at få lejet boligerne ud.

  At gøre huslejetab til en styrbar/decentraliseret udgift frem for en ikke- styrbar/centraliseret udgift er jo at skabe en sammenhæng mellem tomme boliger og plejeydelser, og en sådan sammenhæng er ikke umiddelbar indlysende for Ældrerådet. Og vil opleves som en uretfærdig straf.

  Ældrerådet skal til nedbringelse af tomgangsleje pege på en række mulige tiltag.

  1. Afhænde utidssvarende og dårligt beliggende ældreboliger og beskyttede boliger. F.eks. til en lav salgspris ud fra ressourcespildstanken.
  2. Slække visitationskriterierne til ældreboliger/beskyttede boliger, således at andre end den hidtidige målgruppe kan få Her kunne en lav husleje ud fra ressourcespildstanken måske også være en løsning, selv om der skal tages hensyn til lighedsprincippet.
  3. Omklassificere nogle velegnede ældreboliger i Generationernes Hus til plejeboliger. Enten permanent eller midlertidigt for at idéen med Generationernes Hus ikke fortabes. Idet plejeboliger synes mere eftertragtede end ældreboliger i Generationernes Hus.
  4. Udleje som studieboliger til en fornuftig husleje (undgå ressourcespild). Dette vil fint kunne rummes inden for konceptet ”Generationernes Hus”.

  Med venlig hilsen

  Jan Radzewicz Formand

  Sidst opdateret: 16. november 2023